ERASMUS + (REKRUTACJA NA WYJAZDY)

O programie Erasmus+

Realizacja części studiów na uczelni zagranicznej jest dziś nieodzownym elementem studiów filologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą stypendialną, jaką Instytut Lingwistyki Stosowanej udostępnia swoim studentom w oparciu o sieć sprawdzonych partnerstw zagranicznych. Mamy podpisane umowy partnerskie z 56 szkołami wyższymi z 17 krajów europejskich, w ramach których oferujemy studentom 1., 2. i 3. stopnia wyjazdy jedno- i dwusemestralne. Szczegółowy wykaz uczelni partnerskich dostępny jest tutaj.

Rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022

 16  – 22 marca 2021 r.

Zasady rekrutacji dla studentów kierunków i specjalności Instytutu Lingwistyki Stosowanej:

Studia I stopnia:

  • kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności:
   • lingwistyka stosowana (język angielski z niemieckim od podstaw);
   • lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim);
   • lingwistyka komputerowa;
  • kierunek: filologie regionów, specjalności:
   • filologia fińska;
   • filologia nowogrecka;
   • filologia węgierska;
   • lingwistyka kulturowa (region azjatycki: dalekowschodni);
   • lingwistyka kulturowa (region europejski: bałtycki).

Studia II stopnia:

  • kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności:
   • lingwistyka stosowana (język angielski z niemieckim);
   • lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim);
   • Empirical Linguistics and Language Documentation;
  • kierunek: filologie regionów, specjalności:
   • lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (grupa region azjatycki I: Azja południowo-wschodnia);
   • lingwistyka kulturowa regionu azjatyckiego (grupa region azjatycki I: wietnamski);
   • lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski I: bałtycki);
   • lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski I: śródziemnomorski);
   • lingwistyka kulturowa regionu europejskiego (grupa region europejski I: węgierski).

Celem wzięcia udziału w rekrutacji należy w terminie od 16 do 22 marca 2021 r.:

Studenci kierunku lingwistyka stosowana zobowiązani są podać w punkcie 5. formularza wybraną specjalizację realizowaną w trakcie wyjazdu.

Studenci 1 roku studiów I stopnia zamiast udokumentowania średniej ocen w formularzu kwalifikacyjnym zobowiązani są przesłać skan karty przebiegu studiów z Biura Obsługi Studentów Wydziału Neofilologii.

Doktoranci zamiast udokumentowania średniej ocen w formularzu kwalifikacyjnym zobowiązani są przesłać zgodę opiekuna naukowego oraz prodziekana Wydziału Neofilologii ds. Nauki (prof. UAM dr hab. Katarzyna Klessa, katarzyna.klessa@amu.edu.pl).

Ogłoszenie wyników rekrutacji: do 26 marca 2021 r. w systemie USOSweb.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dot. wyjazdów na studia dostępnymi na stronie  https://wn.amu.edu.pl/erasmus-plus/dla-studenta/studia. Znajduje się tam regulamin programu, instrukcje składania wniosków krok po kroku oraz wymagany formularz.

Wyboru uczelni partnerskiej należy dokonać z listy dostępnej przy składaniu wniosku, która obejmuje uczelnie partnerskie wszystkich jednostek Wydziału Neofilologii. Można aplikować na dowolną uczelnię z listy, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość realizacji programu studiów zgodnego lub zbliżonego do programu studiowanego w ILS kierunku i specjalności. Studenci kierunku lingwistyka stosowana przy wyborze uczelni powinni ponadto uwzględnić studiowaną przez siebie specjalizację.

Zachęcamy również do zapoznania się z praktycznymi informacjami przygotowanymi dla przyszłych stypendystów przez studentów, którzy korzystali już z programu Erasmus+. Można tam znaleźć m.in. porady nt. przygotowań do wyjazdu, relacje z pobytu w różnych miastach i uczelniach, opinie dot. miejsc zakwaterowań oraz atrakcji w pobliżu miejsca pobytu, a także wiele innych informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe oraz w jego trakcie.

Każdemu studentowi przysługuje tzw. kapitał wyjazdowy, który wynosi po 12 miesięcy na każdy stopień studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie), niezależnie od rodzaju mobilności (studia lub praktyki). W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na stopnie studiów, na których można wyjechać, oraz czas trwania stypendium.

Kryteriami decydującymi o ustaleniu listy rankingowej są:

  • stopień studiów i starszeństwo roku (w pierwszej kolejności kwalifikowani są studenci studiów doktoranckich, następnie magisterskich i licencjackich; spośród studentów studiów licencjackich pierwszeństwo mają studenci 3. roku);
  • niekorzystanie z programu Erasmus+ w latach ubiegłych;
  • średnia ocen z wszystkich zaliczonych lat.
  • Uwaga! Studenci specjalności należących do ILS mają pierwszeństwo w otrzymaniu wyjazdu na uczelnie partnerskie z listy partnerów ILS.

Dodatkowym atutem dla kandydatów są:

  • zbieżność zainteresowań naukowych z profilem uniwersytetu przyjmującego (przedstawiona w uzasadnieniu wniosku  wyjazdowego w USOSweb);
  • możliwość realizacji wybranej na UAM specjalizacji na uniwersytecie przyjmującym;
  • udokumentowana znajomość języka kraju docelowego w przypadku chęci wyjazdu do kraju, w którym językiem urzędowym jest inny niż studiowany.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem instytutowym dr. Pawłem Kornatowskim (erasmusplus.ils@amu.edu.pl).

Szybkie linki:

kontakt z koordynatorem Instytutu Lingwistyki Stosowanej: erasmusplus.ils@amu.edu.pl.