DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KIERUNEK FILOLOGIE REGIONÓW PROWADZONY W INSTYTUCIE LINGWISTYKI STOSOWANEJ UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
zfu.home.amu.edu.pl

Kierunek Filologie Regionów prowadzony w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-06-21.
 • Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2024-03-20

strona jest aktualizowana na bieżąco.
Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre elementy graficzne nie posiadają alternatywnego tekstu,
 • nie wszystkie elementy mają prawidłowe opisy dla czytników ekranu.
 • filmy nie posiadają napisów dla niesłyszących,
 • nie wszystkie zdjęcia posiadają alternatywny opis.

Data sporządzenia Deklaracji dostępności: 2023-03-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dane kontaktowe:
Sekretariat Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu
E-mail:
zfu@amu.edu.pl ; ils@amu.edu.pl
Telefon:
61 829 2925

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Organu Nadzorującego, którym jest
Dziekan Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński
e-mail: stroniu@amu.edu.pl
tel. 61 829 3500
lub do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Collegium Novum 
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
Kierownik budynku: mgr Konrad Jacek (email: konradjacek@amu.edu.pl , tel. 61 829 3735)
Opis: W pobliżu wejścia do budynku (ok. 5m) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: na parkingu wewnętrznym przed głównym wejściem do budynku od ul. Powstańców Wlkp.
Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • posiada schody, natomiast pochylnia ulokowana jest od innej strony budynku znajduje się od strony ul. T. Kościuszki — wejście główne do biblioteki Filologicznej Novum
 • Wjazd z pochylni prowadzi na poziom budynku O do bloku C, aby pokonać schody( 4 stopnie + 4 stopnie) z poziomu O (hol główny) do wind, które jeżdżą od poziomu -1 do 6 blok A, oraz poziom -1 do 5 blok B, należy skorzystać z podnośnika przyschodowego znajdującego się między blokiem C a B i A

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz przyciski z alfabetem Braille’a,
 • znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami:
  • 1 toaleta parter (hol główny) blok B,
  • 1 toaleta parter (hol główny) przy windach blok A,
  • 1 toaleta na każdym piętrze w bibliotece filologicznej.
 • System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:
 • Zainstalowane w salach pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • Tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal,
 • Ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holach wydziału.

Do obiektu można wejść z psem asystującym.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji / pomocy:
Portiernia: 61 829 3736.